ගෘහ භාණ්ඞ

Show:
Sort By:
පුටුවක් අංක 1 -37%
පුටුවක් අංක 1

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$108 $68

පුටුවක් අංක 10 -36%
පුටුවක් අංක 10

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$141 $89

පුටුවක් අංක 12 -36%
පුටුවක් අංක 12

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$132 $84

පුටුවක් අංක 13 -36%
පුටුවක් අංක 13

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$132 $84

පුටුවක් අංක 14 -37%
පුටුවක් අංක 14

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$116 $73

පුටුවක් අංක 15 -36%
පුටුවක් අංක 15

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$132 $84

පුටුවක් අංක 16 -36%
පුටුවක් අංක 16

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$165 $105

පුටුවක් අංක 2 -37%
පුටුවක් අංක 2

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$116 $73

පුටුවක් අංක 3 -37%
පුටුවක් අංක 3

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$116 $73

පුටුවක් අංක 4 -37%
පුටුවක් අංක 4

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$124 $79

පුටුවක් අංක 5 -37%
පුටුවක් අංක 5

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$99 $63

පුටුවක් අංක 6 -37%
පුටුවක් අංක 6

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$124 $79

පුටුවක් අංක 7 -37%
පුටුවක් අංක 7

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$99 $63

පුටුවක් අංක 8 -36%
පුටුවක් අංක 8

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$149 $95

පුටුවක් අංක 9 -37%
පුටුවක් අංක 9

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$124 $79

පුටුවක් සංඛ්යාව 11 -37%
පුටුවක් සංඛ්යාව 11

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$116 $73

වගුව # 3 -36%
වගුව # 3

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$141 $89

වගුව අංක 1 -36%
වගුව අංක 1

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$141 $89

වගුව අංක 10 -36%
වගුව අංක 10

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$141 $89

වගුව අංක 11 -36%
වගුව අංක 11

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$141 $89

වගුව අංක 12 -36%
වගුව අංක 12

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$141 $89

වගුව අංක 14 -36%
වගුව අංක 14

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$141 $89

වගුව අංක 15 -37%
වගුව අංක 15

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$116 $73

වගුව අංක 16 -37%
වගුව අංක 16

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$83 $52

වගුව අංක 18 (චෙස්) -36%
වගුව අංක 18 (චෙස්)

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$157 $100

වගුව අංක 19 -36%
වගුව අංක 19

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$132 $84

වගුව අංක 2 -36%
වගුව අංක 2

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$141 $89

වගුව අංක 20 -36%
වගුව අංක 20

අලංකාර කැටයම් ගෘහ භාණ්ඩ බවට පත් කිරීමට හැකි සුවිශේෂී අභ්යන්තර ඔබගේ මහල් නිවාස හෝ කාර්යාලය. නිර්මාණ ආ..

$149 $95

දැව කරන ලද ගෘහ භාණ්ඩ සැබෑ සුඛෝපභෝගී වේ කැටයම් CNC කෙටීමේ යන්ත්ර වේ. අපි ඔබට උදව් කිරීමට සූදානම් වේ නිර්මාණය කලා සැබෑ වැඩ! වාසිය ලබා ගැනීමට, ඉහළම තත්ත්වයේ ගෘහ භාණ්ඩ 3D ආකෘති stl ආකෘතිය ඉදිරිපත්, මෙම ප්රවර්ගය. පුටු, මේස, ඇඳන්, බංකු, උදුන් සඳහා සෑම රසය විසින් කරන ලද වෘත්තීය modelers. බාගත stl ගොනු ලබා ගත හැකි වනු ඇත, වහාම මිලදී ගැනීම පසු.


ඊළඟ වර්ගය — හැන්ඩ්ල්