සමුච්චිත වට්ටම්

සමුච්චිත වට්ටමක් ක්රියාත්මක වේ ස්වයංක්රීයව එකතු විට භාණ්ඩ කරත්තයක්.

සමුච්චිත පද්ධතිය සඳහා වට්ටම් සියලු කාලය මුදලක් දක්වා සියලු ඔබගේ මිලදී ගැනීම් සහ ස්වයංක්රීයව සක්රිය වට්ටමක් අනුව ඔබගේ ඇණවුම සඳහා මුළු මුදල ෙ කොපමණද මිලදී ගබඩා.ප්රමාණයවට්ටම්
$503%ක්
$100
7%
$150
10%
$200
13%
$300
17%
$400
20% ක්
$600
25% ක්